Logo

ul. Śnigurskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 675 70 80

 
Logo

KOMORNIK SĄDOWY WOJCIECH ANTONI KOWALIK działa na obszarze rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przemyślu obejmujący: miasto Przemyśl oraz gminy: Dubiecko, Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.


Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności komornik ma powierzone następujące zadania:
  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Poza tym komornik ma prawo:
  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Status prawny funkcjonariusza publicznego

Szczególna ochrona prawna funkcjonariusza publicznego wyraża się w tym, że określone zachowanie sprawcy przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego jest zagrożone karą surowszą, niż analogiczne zachowanie się sprawcy wobec innych podmiotów.

Na przykład przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej popełnione wobec funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 i ścigane jest z urzędu (art. 222 Kodeksu karnego). W przypadku takich czynów występuje okoliczność łagodząca w postaci niewłaściwego zachowania się funkcjonariusza. To samo przestępstwo popełnione wobec innego pokrzywdzonego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 217 Kodeksu karnego).

Skarga na czynności komornika

Jest to środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Pełni rolę środka ochrony interesów stron w tym postępowaniu i prawidłowego przebiegu egzekucji.

Przysługuje na wszystkie czynności komornika, jeżeli przepis procesowy nie przewiduje innego środka prawnego, w tym także na zaniechanie czynności, której powinien dokonać, lub odmowę dokonania takiej czynności.

Składa się ją do sądu właściwego dla siedziby kancelarii komornika. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Może złożyć ją strona procesowa lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone. Od 1 stycznia 2019 r. dopuszcza się złożenie skargi na urzędowym formularzu. Przy pierwszej czynności (co do zasady) należy dłużnikowi doręczyć ten formularz (jeżeli czynność wykonuje się poza kancelarią komornika, doręcza się go także wierzycielowi i uczestnikom postępowania).